I. Reklamacje na towar

1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: print@rwdesign.pl, z tytułem wiadomości: Reklamacja.

3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności oraz zdjęcie wadliwego produktu.

4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

5. RWDESIGN ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości, natomiast nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

II. Terminy zgłaszania reklamacji przez zamawiającego

1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera lub innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu, liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniana.

2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze w godz. 9.00 – 16:00.

3. Decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu reklamacji podejmowana będzie w terminie 14 dni roboczych, liczonych od pierwszego roboczego dnia następnego po dniu wpłynięcia reklamacji.

III. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację projektu lub zapłatę paragonu/faktury w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej. Jeżeli pierwszą czynnością konsumenta będzie akceptacja projektu, uznaje się, że w chwili jego akceptacji zawarł umowę z firmą RWDESIGN. W przypadku, gdy konsument jako pierwszą dokona czynność zapłaty, wówczas datę tej czynności traktuje się jako dzień zawarcia umowy.

2. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail, z którego konsument dostarczał materiały do wydruku.

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z następującymi wyjątkami w zakresie ponoszenia kosztów: jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia RWDESIGN nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że RWDESIGN zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     4.1.  o świadczenie usług, jeżeli firma RWDESIGN wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;

    4.2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przez specyfikację konsumenta rozumie się wyprodukowanie rzeczy zgodnie z projektem konsumenta, w tym przygotowaną według jego wyboru grafiką, treścią, kolorystyką, inną indywidualnie przygotowaną dla tego konsumenta cechą produktu.

IV.  Zwrot towaru

1. Zwrotom podlegają wyłącznie produkty gotowe, dostępne w naszym sklepie internetowym. 

2. Zwrotu zamówienia należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: print@rwdesign.pl, z tytułem wiadomości: Zwrot 

3. Po złożeniu mailowej informacji o zwrocie Konsument ma obowiązek przesłania do firmy RWDESIGN towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni liczonym od dnia odstąpienia od umowy.

4. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument (art. 34 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta).

5. Firma RWDESIGN zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności, w terminie 14 dni od daty otrzymania odesłanego towaru.

6. Firma RWDESIGN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. Reklamacje na uszkodzoną przesyłkę

1. Warunkiem złożenia reklamacji jest posiadanie protokołu odbioru przewoźnika z dokładnym opisem uszkodzenia, czy braków oraz czytelnym podpisem przewoźnika.

2. Uszkodzenie przesyłki należy zgłaszać mailowo w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, na adres e-mail: print@rwdesign.pl, z tytułem wiadomości: Reklamacja dostawy.

3. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji firmy RWDESIGN do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

4. Reklamacje wniesiona po upływie 5 dni od daty przyjęcia przesyłki oraz reklamacje, dotyczące uszkodzenia przesyłki, jeżeli przesyłka ta została przyjęta bez zastrzeżeń, nie będą uwzględniane.

VI. Reklamacja terminu dostawy

1. Odbiorca przesyłki, który otrzymał przesyłkę po ustalonym terminie musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do siedziby firmy RWDESIGN na koszt Odbiorcy.

VII. Firma RWDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za:

1. Wydruk prac błędnie przygotowanych przez zamawiającego pod względem treści;

2. Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne – towarów i nadruku;

3. Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;

4. Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy RWDESIGN, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;

5. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta.

6. Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem.

7. Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

8. Firma RWDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III).print